PBFX 最新通知

PBFX 最新通知列表

PBFX 四月假期及澳洲冬令时交易时间安排 18:07尊敬的客户:
您好,下表为四月假期及澳洲冬令时交易时间安排。未来如有更新或变动,我们将提前通知您。
 
四月假期及澳洲冬令时交易时间安排(GMT
交易品种 2021/4/1 2021/4/2 2021/4/4 2021/4/5 2021/4/6 2021/4/7 2021/4/29 2021/4/30
外汇                
贵金属 00:00-20:55 闭市            
XTIUSD 00:00-20:55 闭市            
XBRUSD   闭市 闭市          
XNGUSD 00:00-20:55 闭市            
AXCAUD 00:00-05:25
06:15-12:55
 
闭市 闭市  
 
23:55:00:00
00:00-06:25
07:15-20:55
23:55-00:00
00:00-06:25
07:15-20:55
23:55-00:00
00:00-06:25
07:15-20:55
23:55-00:00
00:00-06:25
07:15-20:55
 
EXCEUR   闭市   闭市        
FRCEUR   闭市   闭市        
GECEUR 00:15-20:10
20:35-20:55
闭市 闭市 闭市        
HKCHKD 01:20-03:55
05:05-08:25
09:20-15:55
闭市   闭市 闭市     01:20-03:55
05:05-08:25
09:20-15:55
UKCGBP 00:00-20:10
20:35-20:55
闭市 闭市 闭市        
 
*服务器时间(即GMT时间)比北京时间晚8小时。
*上表中,蓝色格为产品开/休市时间较常规有变动者。